Pedagogisk meritering III: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Beskrivning

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet bedöms lärares pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att lära mer om hur pedagogisk skicklighet kan bedömas utifrån givna kriterier.

Syfte

Syftet med verkstaden är att deltagarna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga i och kunskap om att bedöma pedagogisk skicklighet.

Målgrupp

Verkstaden riktar sig till personer som har varit eller kommer att vara pedagogiskt sakkunniga och vill utveckla sin förmåga att bedöma den pedagogiska skickligheten samt personer från nämnder och kommittéer som har till uppdrag att handlägga denna typ av ärenden.

Innehåll

Under dagen kommer vi att titta på Umeå universitets kriterier för pedagogisk skicklighet, såväl för anställning/befordran som meritering. Vi kommer även att arbeta med bedömning av pedagogiska portföljer samt utformning av sakkunnigutlåtanden. Verkstaden ger möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

• Vad innebär ett sakkunniguppdrag?
• Kriterier för pedagogisk skicklighet
• Bedömning av portföljer
• Diskussion kring bedömningarna
• Att formulera utlåtanden

Antagning

Deltagarantalet är begränsat till 20 deltagare. Urval sker enligt våra urvalskriterier.

Intyg

För intyg krävs deltagande under hela verkstaden.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Höstterminen 2017

Språk: Svenska

Kontaktperson: Katarina Winka

Datum: Ges på förfrågan