Undervisa tillgängligt

Undervisa tillgängligt

Foto: Mattias Pettersson

Att undervisa tillgängligt innebär att i sin undervisning ta hänsyn till studenternas olika behov utifrån ett funktionshinderperspektiv. På den här sidan har vi samlat information och handfasta råd som kan vara användbar för dig som undervisar. 

Lathund för undervisare vid Umeå universitet

UPL har tagit fram broschyren "Att undervisa tillgängligt - Lathund för undervisare vid Umeå universitet". Den innehåller handfasta råd till dig som undervisar.

Hjälp och stöd för studenter

Studenter med funktionsnedsättning som har behov av stöd kan kontakta InfocenterMer information om stöd för studenter med funktionsnedsättning finns på Umeå universitets sida för studenter.
Funktionsnedsättning

Lagar och föreskrifter

Här finns länkar till lagar och lokala föreskrifter.

Umeå universitets handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättning 

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Umeå universitets plan, regler och handläggningsordning för lika villkor.

Lika villkor

Diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering från och med 1 januari 2015. Ordet funktionsnedsättning används i stället för ordet funktionshinder i diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen 

Programvaror 

Både personal och studenter vid Umeå universtet kan ladda ned och installera programvaror som t.ex. StavaRex, SpellRight 2, ClarioReadPlus. Programmen finns för både PC och Mac och i vissa fall Linux. Dessa progam kan fungera som stöd för de som har läs- och skrivsvårigheter.

Programvarorna kan både lärare och studenter ladda ned. Studenter kan ladda ned programvarorna från Portalen (CAS-inloggning krävs). Klicka på fliken "Program och IT-hjälpmedel" och välj sedan "Program för läs-och skrivstöd" i menyn. Lärare ska be den som ansvarar för programvaror på institutionen eller avdelningen att hämta programvaror från programvaruservern. Lärare hittar mer information om programvarorna i Aurora.

Övriga resurser vid Umeå universitet

Exempel på funktionsnedsättningar

Litteraturtips

Carstensen, Gunilla & Henriksson Ann- Sofie (2007): Undervisa tillgängligt. Om funktionshinder och undervisning: konkreta tips och övningar för lärare.

Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2010): Universitetspedagogik. Stockholm: Norstedts.

Gustafsson, Åsa (2014): 10 tips för tillgänglighet. Sveriges förenade studentkårer

Hedlund Anneli (2006): Klarspråk lönar sig.

Henriksson, Ann-Sofie (2003). Undervisa tillgängligt!: pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder. Uppsala: Uppsala universitet

Klarspråk lönar sig - Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Stockholm: Justitiedepartementet, Regeringskansliet. 

Wallin, Annika, red (2012): Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En guide. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Länkar till externa webbplatser

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet samordnar, påskyndar och följer upp funktionshinderspolitiken. 

www.mfd.se

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för ökad tillgänglighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom nya metoder och ny teknik. OBS! Hjälpmedelsinstitutet upphör 30 april 2014. Delar av verksamheten går då över till Myndigheten för delaktighet från och med 1 maj.

www.hi.se

Läromteknikstöd.se 

Läromteknikstöd.se innehåller samlad kunskap om hur kognitiva svårigheter kan kompenseras genom olika former av teknikstöd.

www.laromteknikstod.se

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Attention arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. 

www.attention-riks.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

www.spsm.se

Guide - skapa ett tillgängligt PDF-dokument

Läs först e-delegationens råd när det gäller text på nätet. Deras rekomendation är att i första hand publicera text som HTML (d.v.s. webbsidor). Länk till e-delegationens riktlinjer för webbpublicering

Adobes hjälp att ta fram tillgängliga pdf-filer