Teman

Internationalisering 

Internationalisering av utbildning inrymmer många möjligheter att utveckla en utbildnings målsättningar, innehåll och form. Internationalisering kan också innebära utmaningar i den pedagogiska praktiken när olika studiekulturer möts och påverkar hur vi ser på kunskap och vad som inryms i högre utbildning. Att internationalisera på hemmaplan kan innebära att systematiskt och medvetet ta tillvara internationella perspektiv gällande utbildningens innehåll men till viss del även form. Genom riktade utbildningsaktiveter inom befintliga kurser och program kan läraren stimulera och engagera studenter att välja en termins utlandsstudier.

Exempel på frågor att undersöka: Att undervisa på ett annat språk, vad gör det med mig som lärare? Att undervisas på ett annat språk, vad gör det med studenternas lärande? Med en utbildnings målsättningar, innehåll och form? Hur tar jag som lärare, vi som institution eller hela lärosätet tillvara på erfarenheter av andra perspektiv på lärande än det svenska? Och det här med kritiskt tänkande, hur ser det ut från ett globalt perspektiv?

Hållbar utveckling 

I högskolelagen står det att ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”  I vissa ämnen är hållbar utveckling en given aspekt på innehållet i kurser och kanske hela program. I andra ämnen är detta inte lika tydligt.

Exempel på frågor att undersöka: Vad innebär det i praktiken? Hur jobbar vi med hållbar utveckling i högre utbildning? Vad skulle hållbar utbildning kunna vara? Vad är hållbar pedagogik? Kan vi tala om hållbara lärare och hållbara studenter? Vad skulle det i så fall vara? På vilket vis förbereder vi våra studenter via våra utbildningar så de blir hållbara i sitt kommande yrke såväl kompetensmässigt som medmänniskor? Här ser vi gärna ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt med fokus på hur vi ska integrera hållbar utveckling både som innehåll och form i grundutbildning vid Umeå universitet.

Digital examination

De flesta kurser och program använder idag någon av lärosätets lärplattformar. I lärplattformarna finns ett flertal stöd för olika typer av examinationer och test och utöver detta använder sig lärare av ett flertal programvaror för att examinera eller utvärdera innehåll och genomförande av kurser och program. Samtidigt pågår ett större pilotprojekt över hela lärosätet med fokus på digital salstentamen. Exempel på frågor att undersöka: Vad kan vi egentligen examinera digitalt och hur gör vi det på bästa vis? Finns det digitala stöd som underlättar eller fördjupar studenternas lärande samtidigt som de examineras? Kan en salstentamen vara något annat än hur den ser ut idag? Vad är egentligen en examination? Vad gör examinationen med lärandets förutsättningar?


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion