Till umu.se

Bedömningsprocess och bedömningskriterier

Punktum bedömningsprocess

Inkomna ansökningar bedöms av projektets bedömargrupp som består av representanter från samtliga fakulteter samt lärarhögskolan. Gruppen granskar, bereder och rankar inkomna projekt och UPLs styrelse fattar slutgiltigt beslut om fördelning av projektmedel.

Vid bedömning av projekten kommer hänsyn att tas till spridning av projekten över fakulteter. Det vill säga, om två eller flera projekt rankas lika kommer projekt från fakulteter med färre antagna projekt att positiv särbehandlas. Detta för att sprida pedagogiska utvecklingsmedel över hela lärosätet.

Bedömningskriterier

Projektansökningar bedöms och rangordnas utifrån nedanstående bedömningskriterier:

  • Projektet har tydliga och konkreta mål som är utvärderingsbara.
  • Projektet beskriver de aktiviteter som kommer att genomföras och hur de förväntas leda till måluppfyllelse.
  • Projektet beskriver de effekter som projektet förväntas få för den egna utbildningsverksamheten.
  • Projektet har en samlad kompetens och en lämplig metodik och angreppssätt.
  • Minst en pedagogisk meriterad lärare ska vara knuten till projektet1.
  • Projektplanen är realistisk i förhållande till tidsplan och budget. 
  • En utförlig beskrivning av utvärderingsprocessen inkluderas samt hur och när projektet ska utvärderas.

__________
1 Om hjälp att finna meriterad lärare behövs kontakta Claire Englund för sådan förmedling.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion