Ansökan

Punktum ansökan

Ansökan om medel skall innehålla tydliga och konkreta frågeställningar och beskriva syftet med projektet under ett eller flera av årets teman. Vidare ska projektansökan beskriva mätbara kortsiktiga och långsiktiga mål och vilka aktiviteter som kommer att genomföras för att nå dessa mål. Ansökan skall även beskriva om och hur projektets resultat kan överföras till andra kurser eller program, hur projektet förankras i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete samt hur den bidrar till lärarnas kompetensutveckling. Mallar för projektansökan och projektbudget hittar ni till höger.

Medel ges ej till ordinär kurs- eller programutveckling eller till projekt som inte faller inom ramen för årets teman. Ansökan bör innehålla en beskrivning av hur det sökta projektet förhåller sig till ett eller flera av ovan nämnda teman samt en tydlig beskrivning av hur det skiljer sig från ordinär kurs- eller programutveckling. Vidare ska det framgå i ansökan om projektet innebär implementering eller vidareutveckling av tidigare projekt samt om medel har sökts eller redan har erhållits för samma projekt från andra instanser.

Både större och mindre projekt är välkomna att söka. Det högsta belopp som beviljas är 250 tkr. Under projekttiden ersätts deltagarnas lönekostnader inom projektet. Därmed kan enbart lönekostnader ingå i den sökta projektbudgeten. Övriga kostnader så som inköp av böcker, teknik, resor och/eller konferensdeltagande beviljas ej. Institutionen medfinansierar projekten genom att betala institutionsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Projektansökan skall innehålla en tidsplan och tydlig budget enligt mall Sökande projekt ska ha minst en person knuten till projektet som är meriterad eller excellent lärare och det ska framgå i ansökan vilken roll denna person har i projektet2.

Efter projekttidens slut skall en slutrapport som inkluderar utvärdering av projektet inlämnas.  Projektet ska även presenteras på den löpande seminarieserien för Punktumprojekt samt vid Umeå universitets universitetspedagogiska konferens eller vid annan lämplig högskolepedagogisk konferens. Slutrapporten kommer att publiceras på Umeå universitets webb.

Omföring av hälften av beslutat belopp kan begäras i förskott och slutreglering av andra hälften regleras efter projektslut, när slutrapport är inlämnad och godkänd. Beviljade medel kan nyttjas inom 2 år efter att projektet beviljats. Vid försening av projektet skall anhållan om förlängning av dispositionstid sökas senast tre månader innan projektets utgång. Det tillämpas en restriktiv hållning till förlängning och beviljas i princip endast när omständigheter som ligger utanför projektdeltagarnas kontroll så som sjukskrivning och/eller föreligger. Outnyttjade medel efter projektets planerade avslut återgår UPL för ny utlysning om ej förlängning sökts och beviljats inom utsatt tid. 

Ansökan ska skrivas under av prefekt/enhetschef till huvudsökanden. Om ansökan omfattar utvecklingsarbete inom ramen för ett utbildningsprogram ska den även undertecknas av ordförande i programkommittén.

Ansökan skickas elektroniskt till Registrator via följande e-postadress: medel@diarie.umu.se I ärenderaden i e-brevet anges diarienumret: FS 2.1.6-946-18. Ansökan ska vara underskriven, i pdf-format och vara inkommen senast kl. 12.00 den 15 augusti 2018. Originalhandlingarna undertecknade av prefekt samt eventuellt ordförande i programkommitté skickas med internpost till Registrator, Umeå universitet.

Finns behov av att resonera kring kommande ansökan kontakta Claire Englund (claire.englund@umu.se) för att boka in en träff eller verkstad.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Information

Skicka ansökan till: medel@diarie.umu.se

Diarienummer: FS 2.1.6-946-18.

Sista ansökningsdatum: 15 augusti 2018

Kontaktperson: Claire Englund