Till umu.se

Ansökan

Punktum ansökan

Ansökan om Punktum medel kan göras av enheter vid Umeå universitet som bedriver utbildning på grundnivå. Eftersom Punktum medel kommer från universitetets anslag för grundutbildning kan enbart projekt som riktas mot grundutbildningen på Umeå universitet beviljas projektmedel1. Mallar för projektansökan och projektbudget hittar ni till höger.

Ansökan om medel skall innehålla tydliga och konkreta frågeställningar och beskriva syftet med projektet. Vidare ska projektansökan beskriva mätbara mål och vilka aktiviteter som kommer att genomföras för att nå dessa mål. Ansökan skall även beskriva vilka effekter som projektet förväntas få för den egna verksamheten. Både större och mindre projekt är välkomna att söka. Det högsta belopp som beviljas är 250 tkr. Under projekttiden ersätts deltagarnas lönekostnader inom projektet av UPL. Därmed kan enbart lönekostnader ingå i den sökta projektbudgeten. Övriga kostnader så som inköp av böcker, teknik, resor och/eller konferensdeltagande beviljas ej. Medfinansiering av institutionen sker i form av kostnad för lärarens/lärarnas arbetsrum och övriga driftskostnader under projekttiden. Projektansökan skall innehålla en tydlig budget enligt mallen som kan hittas längre ner på denna sida. Omföring av hälften av beslutat belopp kan begäras i förskott och slutreglering av andra hälften regleras efter projektslut, när slutrapport är inlämnad och godkänd.

En skriftlig slutrapport som inkluderar utvärdering av projektet skall lämnas in. Rapporten kommer att publiceras i en projektantologi. Projektet ska även presenteras på Umeå universitets universitetspedagogiska konferens eller vid annan lämplig högskolepedagogisk konferens. Samtliga projekts slutrapporter kommer att publiceras på PUNKTUM-hemsidan.

Ansökan ska skrivas under av prefekt/enhetschef. Om ansökan omfattar utvecklingsarbete inom ramen för ett utbildningsprogram ska den även undertecknas av ordförande i programkommittén.

Ansökan skickas elektroniskt till Registrator via följande e-postadress: medel@diarie.umu.se I ärenderaden i e-brevet anges diarienumret: FS 2.1.6-756-17. Ansökan ska vara underskriven, i pdf-format och vara inkommen senast kl. 24.00 den 18 augusti 2017. Originalhandlingarna undertecknade av prefekt samt eventuellt ordförande i programkommitté och skickas med internpost till Registrator, Umeå universitet.

Finns behov av att resonera kring kommande ansökan med representanter för PUNKTUM vid Umeå universitet anordnas verkstäder för detta. Kontakta Claire Englund (claire.englund@umu.se) för att boka in en träff.

Beviljade medel kan nyttjas inom 2 år efter att projektet beviljats. Vid försening av projektet skall anhållan om förlängning av dispositionstid sökas senast tre månader innan projektets utgång. Det tillämpas en restriktiv hållning till förlängning och beviljas i princip endast när omständigheter som ligger utanför projektdeltagarnas kontroll så som sjukskrivning och/eller föräldraledighet föreligger. Outnyttjade medel efter projektets planerade avslut återgår UPL för ny utlysning om ej förlängning sökts och beviljats inom utsatt tid.

________________
1 Ej projekt på forskarnivå eller inom uppdragsutbildning


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Information

Skicka ansökan till: medel@diarie.umu.se

Diarienummer: FS 2.1.6-756-17

Sista ansökningsdatum: 18 augusti 2017

Kontaktperson: Claire Englund